PITANJA I ODGOVORI

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Kako biste učestvovali na sajmu neophodno je da se prvo registrujete preko strane za registraciju.

Virtuelni Sajam se održava od 10.00 do 16.00 časova 20. maja i tokom tog perioda, kao registrovani korisnik, možete da se ulogujete na Sajam gde ćete imati mogućnost da ostvarite kontakt sa predstavnicima kompanija – informišete se o mogućnostima za zaposlenje i ostavite svoju radnu biografiju.

Logovanje na Sajam će biti omogućeno svim registrovanim korisnicima 20. maja od pola sata pre početka Sajma (9.30) pa sve do kraja sajma (16.00) preko linka koji će biti dostupan na ovom sajtu.

Kako bi ste se registrovali za Sajam idite na stranu za registraciju na kojoj treba da popunite svoje podatke i pošaljete prijavu za Sajam.

Nakon registracije dobićete mejl sa linkom za potvrdu registracije. Da biste završili registraciju potrebno je da kliknete na link koji Vam je poslat, ili, ukoliko klik na link ne radi kod Vas, da dostavljeni link iskopirajte u pretraživač. Tek nakon potvrde registracije na ovaj način Vaša prijava će biti kompletirana i bićete u mogućnosti da se ulogujete na sajam 20. maja.

Mejl sa potvrdom treba da Vam stigne na adresu koju ste ostavili prilikom registracije najkasnije pola sata po prijavi. Ukoliko ne dobijete mejl u tom vremenu, molimo Vas da proverite da li je Vaš spam filter sklonio mejl u neki drugi folder (najčešće Junk).

Prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih lica obavlja se lično, prema mestu prebivališta ili mestu rada, odnosno prestanka radnog odnosa ako lice u tom mestu ima boravište.

Prvo prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih, a u cilju suzbijanja i širenja virusa COVID 19 može da se izvrši i  elektronskim putem na mejl adresu nadležne filijale NSZ, prema mestu vašeg prebivališta ili prema mestu rada ili prestanka radnog odnosa, ako u tom mestu imate boravište.

Obrazac, kao i dodatne informacije možete preuzeti na veb prezentaciji NSZ.

Na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da se prijave:

 • Nezaposlena lica koja traže posao
 • Zaposleni koji traže promenu posla
 • Druga lica koja traže posao (penzioneri, studenti, učenici, lica kojima miruju prava iz radnog odnosa, i druga lica)
 • Strani državljani

Osnovna dokumentacija za prijavljivanje je: lična karta ili druga važeća javna isprava sa fotografijom i ličnim podacima, dokaz o nivou kvalifikacija (original dokumenta na uvid), akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu).

Spisak dodatne dokumentacije za državljane Republike Srbije u zavisnosti od kategorije, dostupna je na veb prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dokumentacija koju podnose strani državljani:

 • U slučaju stalnog nastanjenja – lična karta za strance i nostrifikovana diploma.
 • U slučaju privremenog boravka – pasoš i nostrifikovana diploma.

Nacionalna služba za zapošljavanje nudi niz usluga koje imaju za cilj da Vam pruže podršku u traženju posla i uvećavaju Vaše mogućnosti za zapošljavanje, kao što su:

 • Obaveštavanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje;
 • Posredovanje u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu;
 • Psihološka podrška tokom traženja posla;
 • Učešće u merama aktivne politike zapošljavanja;
 • Procena radne sposobnosti;
 • Profesionalna rehabilitacija i učešće u programima i merama prilagođenim osobama sa invaliditetom;
 • Novčana naknada za vreme nezaposlenosti.

O slobodnim radnim mestima možete da se informišete kod savetnika za zapošljavanje u organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), u publikaciji „Poslovi“, na veb prezentaciji NSZ-a, oglasnim tablama NSZ-a i drugim portalima za traženje  posla.

Postoje sledeće obuke i radionice koje organizuje i pruža Nacionalna služba za zapošljavanje: obuka za aktivno traženje posla, klub za traženje posla, trening samoefikasnosti, radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla, kao i obuke za tržište rada i obuke na zahtev poslodavca.

Više informacija potražite na veb prezentaciji  NSZ.

Glavna uloga biografije jeste da jasno, brzo i efikasno  posreduje između vaših kompetencija, znanja i radnog iskustva i poslodavca sa druge strane.

Biografija je Vaša reklama, omogućuje da adekvatno predstavite vaše profesionalne ambicije.

Njena namena je da zainteresuje poslodavca da Vas pozove na razgovor.

CV je dokument koji se tradicionalno u poslovnom svetu sastavlja po određenoj formi i sadržini.

Pripremite je pažljivo, jer ona odražava vaš profesionalni pristup zaposlenju, vašu motivisanost i druge osobine. Ukoliko je loše napisana, može vam zatvoriti vrata do željenog posla.

CV predstavlja pregled onoga što možete ponuditi određenom poslodavcu za određeno radno mesto. Savetujemo vam da prilagodite svoj CV poslu ili poziciji za koju se prijavljujete. Važno je da biografija sadrži sve informacije od značaja za poslodavca, koje mogu uticati na njegovu odluku da baš vas izabere. Istaknite one informacije koje vas preporučuju za posao, naglasite svoje prednosti i kvalitete. Važno je da informacije u biografiji budu tačne, jer u suprotnom rizikujete da već na prvom razgovoru budete razotkriveni.

Saznajte osnovne podatke o poslodavcu.

Ažurirajte sopstvenu radnu biografiju.

Obucite se prema utisku koji želite da ostavite i prema kodeksu oblačenja u poslovnom svetu. Navedeno se odnosi i na online razgovore za posao.

Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje dvodnevnu obuku Put do uspešnog  preduzetnika, na kojoj možete dobiti informacije o pokretanju biznisa i pripreme biznis plana. Na obuku možete da se prijavite kod svog savetnika za zapošljavanje.

Više informacija potražite na veb prezentaciji  NSZ.

Nacionalna služba za zapošljavanje i njeni poslovni centri nude različite mere, obuke i finansijsku podršku za započinjanje sopstvenog posla.

Podrška samozapošljavanju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje podrazumeva takođe i finansijsku pomoć koja se realizuje putem javnih poziva za dodelu subvencije za samozapošljavanje koji su vremenski ograničeni. Subvencija za samozapošljavanje je namenjena nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe.

Više informacija potražite na veb prezentaciji NSZ.

Pravo rešenje za Vas su uključivanje u jednu od mera pripravništva, sticanja praktičnih znanja ili učešćem u programu Stručna praksa.

Više informacija potražite na veb prezentaciji NSZ.

Da, Nacionalna služba za zapošljavanje dodeljuje subvencije za samozapošljavanje

Podrška samozapošljavanju obuhvata pružanje stručne i finansijske podrške nezaposlenom pri otpočinjanju obavljanja delatnosti.

Pružanje stručne i finansijske podrške nezaposlenom pri samozapošljavanju, ostvaruje se kroz:

 • informativne i savetodavne usluge u poslovnim centrima;
 • obuke iz preduzetništva;
 • subvenciju za samozapošljavanje;
 • mentoring i specijalističke obuke

Više informacija potražite na veb prezentaciji NSZ.

Profesionalno savetovanje (savetovanje u vezi sa planiranjem karijere) obavlja se individualno, na osnovu ličnog zahteva. Za više informacija obratite se svom savetniku za zapošljavanje. (neophodno je zakazati termin ), i/ili uputa nadležnog savetnika za zapošljavanje.

Savetovanje o mogućnostima za razvoj karijere obavlja se individualno, na osnovu ličnog zahteva (neophodno je zakazati termin ), i/ili uputa nadležnog savetnika za zapošljavanje. Termin se, ukoliko ne upućuje nadležni savetnik za zapošljavanje, može zakazati kod savetnika za planiranje karijere u filijalama NSZ ili savetnika za karijerno informisanje u Centrima za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) u NSZ. Kontakti se nalaze na sajtu NSZ.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalne služba za zapošljavanje.

Više informacija potražite na veb prezentaciji NSZ.

Ako se na evidenciju nezaposlenih prijavljujete posle prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka osiguranja, dobićete uput za podnošenje zahteva za novčanu naknadu. Zahtev će za vas, po pravilu, popuniti zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ), u elektronskoj formi. Istom prilikom dobićete informacije o dokazima koje treba priložiti, kao i dokazima koje NSZ može pribaviti po službenoj dužnosti.

Pravo na novčanu naknadu možete ostvariti:

 • Ako ste se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka osiguranja prijavili na evidenciju nezaposlenih i podneli zahtev za novčanu naknadu;
 • Ako ste bili osigurani za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana;
 • Ako prethodni radni odnos nije prestao vašom voljom ili krivicom.

Novčana naknada pripada Vam od  narednog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako se prijavite i podnesete zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja.

Ako podnesete zahtev po isteku navedenog roka, novčana naknada pripada  vam samo za preostalo vreme prema utvrđenoj dužini trajanja prava na novčanu naknadu, s tim da se u rok ne računa vreme za koje je nezaposleni po propisima o zdravstvenom osiguranju bio nesposoban za rad.

Pravo na novčanu naknadu ne možete da ostvarite ako zahtev podnesete po isteku vremena za koje  bi vam pravo na novčanu naknadu pripadalo.

Za vreme ostvarivanja prava na novčanu naknadu imate pravo na zdravstveno osiguranje i vi i članovi vaše porodice koji nisu osigurani po drugom prioritetnijem osnovu.

Ovde RFZO treba da dopuni informaciju za ostala nezaposlena lica

Postavite nam pitanje